Lijepa Rijec

3.16.2014

091. Surah Ash-Shams (Sunce)


91. Aš-Šams - Sunce

Mekka -15 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 WE ESH-SHEMSI WE DUHAHA
2 WEL-KAMERI ‘IDHA TELAHA
3 WE EN-NEHARI ‘IDHA XHELLAHA
4 WEL-LEJLI ‘IDHA JEGSHAHA
5 WE ES-SEMA’I WE MA BENAHA
6 WEL-’ERDI WE MA TEHAHA
7 WE NEFSIN WE MA SEWWAHA
8 FE’ELHEMEHA FUXHUREHA WE TEKWAHA
9 KAD ‘EFLEHE MEN ZEKKAHA
10 WE KAD HABE MEN DESSAHA
11 KEDHDHEBET THEMUDU BITEGWAHA
12 ‘IDHI ENBE’ATHE ‘ESHKAHA
13 FEKALE LEHUM RESULU ELLAHI NAKATEL-LAHI WE SUKJAHA
14 FEKEDHDHEBUHU FE’AKARUHA FEDEMDEME ‘ALEJHIM REBBUHUM BIDHENBIHIM FESEWWAHA
15 WE LA JEHAFU ‘UKBAHA

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu